Privacy beleid


Direct Maintenance heeft zich ertoe verplicht uw privacy te beschermen en in acht te nemen. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe en wanneer Direct Maintenance uw gegevens verzamelt, gebruikt en deelt en krijgt u informatie over uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens die wij bezitten.

Dit privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens die worden verstrekt via de website https://directmaintenance.com/ (hierna: de “website”). Deze website wordt beheerd door onze moedermaatschappij, Magnetic MRO AS, ondernemingsnummer 10865988, gevestigd te Väike-Sõjamäe 1A, 11415 Tallinn, Estland.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij verzoeken u daarom om dit aandachtig te lezen voordat u via de website gegevens verstrekt.

Direct Maintenance deelt u mee dat uw persoonsgegevens worden verwerkt met volledige inachtneming van Verordening (EU) 2016/679 en dat dit privacybeleid is opgesteld op grond van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 (hierna: “AVG”) die u hier kunt vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

Gegevens die u verstrekt

U verstrekt mogelijk persoonlijk te identificeren gegevens (“persoonsgegevens”) over uzelf wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en uiteraard wanneer u uw persoonsgegevens invult op het contact- of sollicitatieformulier op onze website (naam, e-mailadres, telefoonnummer, functienaam, het bedrijf waar u werkt, uw cv).

Personen jonger dan 16 jaar kunnen hun gegevens niet via deze website verstrekken. Als je jonger bent dan 16 jaar, zorg er dan voor dat degene die het ouderlijk gezag over jou heeft toestemming geeft voor verstrekking en verwerking van jouw persoonsgegevens.

Automatisch verzamelde gegevens

Mogelijk verzamelen wij de volgende gegevens automatisch tijdens uw bezoek aan onze website:

  • IP-adressen
  • Gegevens over het type apparaat dat u gebruikt om op onze website te komen
  • Hoe u onze website gebruikt.

Ons cookiebeleid is hier te vinden: https://directmaintenance.com/cookie-policy

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrond

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden van Direct Maintenance, namelijk:

a) voor de organisatie, het beheer en de werking van de website;

b) voor het beantwoorden van via de website ingediende vragen;

c) voor het beoordelen van via de website ingediende sollicitaties;

d) voor het voeren van de interne bedrijfsadministratie, waaronder nakoming van wettelijke verplichtingen (bv. het versturen van gegevens aan onderzoeksinstanties).

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de onder lid a), b) en c) hierboven aangegeven doeleinden is artikel 6.1.a. van de AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de onder lid d) hierboven aangegeven doeleinden is artikel 6.1.f. van de AVG. De verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig, maar wanneer u weigert dergelijke gegevens te verstrekken is een correct gebruik van de diensten van Direct Maintenance niet mogelijk.

Door het aanvinken van de vakjes op het “contactformulier” of “sollicitatieformulier” geeft u toestemming voor verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit privacybeleid. U kunt de toestemming intrekken door contact op te nemen met Direct Maintenance zoals is beschreven in het gedeelte “Uitoefening van de beschermingsrechten van gebruikers”. De toestemming voor verwerking van persoonsgegevens kan echter niet achteraf worden ingetrokken.

Ontvangers van gegevens

Wij delen uw gegevens mogelijk met de volgende partijen:

Gelieerde bedrijven en partners. Wij delen uw gegevens mogelijk met de groepsvennootschappen van Direct Maintenance en partners die betrokken zijn bij het verlenen van diensten. Deze bedrijven mogen uw gegevens alleen ontvangen voor zover dit nodig is voor de behoorlijke nakoming van de hierboven gedefinieerde doeleinden.

Gegevensverwerkers. Wij delen uw gegevens mogelijk met partners die technologische diensten verlenen en die formeel gebonden zijn aan een verwerkersovereenkomst op grond van artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679. De volledige lijst van gegevensverwerkers is beschikbaar door middel van een eenvoudig verzoek aan Direct Maintenance per e-mail aan dpo@magneticmro.com. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven wanneer een Direct Maintenance-groepsvennootschap fuseert, reorganiseert of al haar bedrijfsactiviteiten of een deel daarvan overdraagt. In dat geval worden uw gegevens mogelijk verstrekt aan potentiële of feitelijke opvolgers van het bedrijf.

Partijen wanneer dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk ter bescherming van onze diensten.

Andere partijen in geaggregeerde vorm.Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens met derden delen in geaggregeerde of niet tot een persoon herleidbare vorm. In dat geval is Verordening (EU) 2016/679 niet van toepassing.

Waar wij uw persoonsgegevens opslaan

Uw persoonsgegevens slaan wij op en verwerken wij voornamelijk in de EU/Europese Economische Ruimte (“EER”). Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven naar buiten de EER gebeurt dat omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven of omdat wij rechtmatige redenen hebben om dat te doen.

Wanneer uw gegevens niet binnen de EER verwerkt kunnen worden, zullen wij:

  • Alle overige beginselen voor gegevensbescherming naleven;
  • Waar mogelijk de gegevens doorgeven aan een land dat op de lijst van de Europese Commissie staat met landen die adequate bescherming bieden voor de rechten en vrijheden van betrokkenen;
  • Ervoor zorgen dat wij de adequaatheid van de bescherming in alle overige gevallen beoordelen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Beveiliging

Op grond van artikel 25 van Verordening (EU) 2016/679 treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen die zijn ontworpen voor een effectieve toepassing van de beginselen voor gegevensbescherming, zoals gegevensminimalisering, en om de nodige beveiligingen in de verwerking in te bouwen zodat wij voldoen aan de vereisten van de verordening en om de rechten van betrokkenen te beschermen. Daarnaast treffen wij op grond van artikel 32 van Verordening (EU) 2016/679 passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat passend is voor het risico en om persoonsgegevens in ons bezit te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, diefstal, wijziging of ongeoorloofd gebruik of verstrekking. Wij wijzen er echter op dat wij voor geen enkele doorgifte of opslag kunnen garanderen dat deze 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven de gegevens die wij bezitten te beschermen, kunnen wij dan ook de veiligheid van gegevens die u aan ons doorgeeft niet waarborgen of garanderen.

Wijzigingen in dit beleid

Het is mogelijk dat wij dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De recentste versie van het beleid is van toepassing op ons gebruik van uw gegevens en is te vinden op https://directmaintenance.com/privacy-policy. Wij kunnen dit beleid wijzigen naar ons goeddunken. Wanneer u blijft inloggen op de website of deze blijft gebruiken, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan het herziene privacybeleid.

Uitoefening van de gegevensbeschermingsrechten van gebruikers

U kunt contact met ons opnemen via e-mail: dpo@magneticmro.com of per brief: Väike-Sõjamäe 1A, 11415 Tallinn, Estland, om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in de artikelen 15 tot 22 van de Verordening (EU) 2016/679, namelijk om te verzoeken om: de bevestiging van het bestaan van gegevens over uzelf en de herkomst en verwerking daarvan en de doeleinden daarvoor; wissing (artikel 17) of rectificatie van gegevens (artikel 16); beperking van de verwerking (artikel 18); het recht op bezwaar (artikel 22) en het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20).

Wij zullen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan u informatie verstrekken over de ondernomen actie naar aanleiding van een verzoek op grond van de artikelen 15 tot 22. Indien nodig kan deze termijn, gelet op de complexiteit en het aantal verzoeken, verlengd worden met twee maanden. Direct Maintenance deelt een dergelijke verlenging binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan u mee, onder opgave van de redenen voor de vertraging. Wanneer het verzoek is ingediend door middel van een elektronisch formulier, wordt de informatie waar mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u anders heeft verzocht.

Wij delen u mee dat u op grond van artikel 77 van Verordening (EU) 2016/679 het recht heeft een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming wanneer u meent dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt in strijd met een toepasselijke wet inzake gegevensbescherming.

Privacy Policy | Web usage terms | Cookie policy