Voorwaarden web gebruik


1. Algemene bepalingen

Welkom op de https://directmaintenance.com/ website (de “Website”). Deze Website wordt beheerd door ons moederbedrijf Magnetic MRO AS, bedrijfsnummer 10865988, gevestigd in Väike-Sõjamäe 1A, 11415 Tallinn, Estland (“Website Manager”).

Deze gebruiksvoorwaarden en elk ander beleid waarnaar wordt verwezen in deze gebruiksvoorwaarden (inclusief een link naar zo’n beleid of document in deze gebruiksvoorwaarden) (samen de “Voorwaarden”) regelen de juridische relatie die ontstaat tussen Website Manager en een natuurlijke of rechtspersoon die deze Website gebruikt (de “Gebruiker”)

Lees deze Voorwaarden voordat u de Website gebruikt. Als de gebruiker niet instemt met deze Voorwaarden, dient hij het gebruik van deze Website te staken. Door de Website te blijven bekijken, stemt de Gebruiker ermee in gebonden te aan de Voorwaarde en aan alle toepasselijk wet- en regelgeving, en stemt hij ermee in verantwoordelijk te zijn voor naleving van toepasselijke plaatselijke wetgeving, ongeacht of de Gebruiker een geregistreerde Websitegebruiker is.

Individuele documenten en delen van de Website kunnen speciale voorwaarden bevatten die moeten worden toegepast naast deze Voorwaarden. In geval van een conflict tussen de Voorwaarden en de voorwaarden in individuele documenten, zijn deze laatste van toepassing.

Door de Website te gebruiken (inclusief het registreren voor een account, door op “verzenden”, “accepteren” of “doorgaan” te klikken, of door het ondertekenen of anderszins accepteren van deze Voorwaarden), verklaart en garandeert de Gebruiker (of de vertegenwoordiger van de Gebruiker) dat:

  • hij/zij tenminste 18 jaar oud is;
  • hij/zij toestemming geeft voor het verzamelen, overdragen, verwerken, opslaan, openbaar maken en ander gebruik van persoonlijke gegevens zoals beschreven in het Privacybeleid;
  • in geval gebruik van de Website namens een organisatie, stemt de vertegenwoordiger van de Gebruiker in met deze Voorwaarden namens die organisatie, en garandeert hij/zij dat hij/zij bevoegd is de vertegenwoordigde organisatie te verbinden.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt door tegenspraak met toepasselijke wetgeving, tast zulks niet de geldigheid aan van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

De Website Manager heeft het recht om op enig moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving (i) deze Voorwaarden en het uiterlijk, de inhoud, de beschikbaarheid en andere eigenschappen van deze Website aan te passen, en (ii) toegang tot de Website te beperken. Aanpassingen en wijzigingen aan de Voorwaarden treden in werking vanaf de dag dat ze op de Website worden gepubliceerd, tenzij anderszins aangegeven in deze aanpassingen en wijzigingen. De meeste recent versie van de Versie is te allen tijde beschikbaar op de Website. Door deze Website te blijven gebruiken nadat zulke wijzigingen in werking zijn getreden, stemt de Gebruiker in met de wijzigingen en is hij/zij gebonden aan de gewijzigde Voorwaarden.

2. Intellectuele Eigendom

Deze Website, Website-inhoud (gegevens en materialen in welke vorm dan ook, waaronder tekst, vertalingen, foto’s, links, video’s, bestanden, etc. die op de Website beschikbaar zijn), Websitecode, domeinnaam en alle auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsnamen en alle andere intellectuele eigendomsrechten of eigendommen daarin, zijn volledig eigendom van Website Manager en/of haar licentiegevers en/of andere inhoudaanbieders, en zijn beschermd door toepasselijke nationaal en internationaal intellectueel eigendomsrechten en andere wetten.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Website Manager, mag de Gebruiker geen kopieën maken van de Website, Website-inhoud of Websitecode, of deze vastleggen, reproduceren, uitvoeren, overdragen, verkopen, licentiëren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, opnieuw publiceren, indienen, bewerken, posten, verzenden, openbaar weergeven, framen, geheel of gedeeltelijk distribueren, of anderszins gebruiken, in welke vorm of op welke manier dan ook.

Website Manager verleent de Gebruiker in overeenstemming met deze Voorwaarden een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht en licentie voor toegang en gebruik van de Website en de Website-inhoud, op voorwaarde dat de Gebruiker deze Voorwaarden volledig naleeft.

3. Aansprakelijkheid

Als Gebruiker de verplichtingen onder de Voorwaarden niet nakomt, zal hij/zij verplicht zijn om Website Manager of andere derden te vergoeden voor de geleden schade, en alle verliezen, kosten en uitgaven opgelopen en gemaakt door Website Manager of een derde partij als gevolg van een dergelijke schending. Terugbetaling van verliezen ontslaat de Gebruiker niet van de verdere nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden.

DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN OP EEN “ZOALS DEZE IS”, “ALS BESCHIKBAAR” BASIS, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WEBSITE MANAGER GEEFT GEEN GARANTIES DAT (I) DE KWALITEIT VAN DE SERVICE, PRODUCTEN OF INFORMATIE VOLDOET AAN DE EISEN OF VERWACHTINGEN VAN DE GEBRUIKER; OF (II) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, COMPATIBEL IS MET DE APPARATUUR EN SOFTWARE DIE DE GEBRUIKER KAN GEBRUIKEN, OF ZONDER FOUTEN IS, OF DAT FOUTEN OF DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN IN OVEREENSTEMMING MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS WEBSITE MANAGER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, WERKELIJKE, INCIDENTELE, PUNITIEVE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, SCHADE VOOR WINSTVERLIES, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE) DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT DE INHOUD VAN DE WEBSITE, UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS DE WEBSITE MANAGER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Bovendien biedt Website Manager geen garantie voor de juistheid of volledigheid van informatie van links of andere items in dit materiaal die door derden zijn verstrekt.

Website Manager zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op de Website correct zijn. Website Manager kan echter niet de juistheid van alle informatie en materialen garanderen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van alle informatie en materialen op de Website.

4. Door de Gebruiker Verstrekt Materiaal

Door informatie en/of materiaal in te dienen via de Website of via een e-mail aan Website Manager, stemt de Gebruiker ermee in en garandeert hij/zij dat: (i) de door de Gebruiker verstrekte materialen en informatie correct en actueel zijn en niet onwettig of anderszins ongeschikt zijn voor publicatie; (ii) de Gebruiker, alvorens enig materiaal in te dienen, redelijke inspanningen heeft geleverd om ervoor te zorgen dat het materiaal geen virussen bevat en dat het materiaal niet anderszins schadelijk is; (iii) de Gebruiker het recht heeft om het materiaal over te dragen naar Website Manager; (iv) de Gebruiker ermee instemt om geen claims tegen Website Manager in te dienen met betrekking tot het materiaal dat de Gebruiker heeft ingediend en de Gebruiker stemt ermee in om Website Manager te vrijwaren, indien een derde partij claims tegen Website Manager indient met betrekking tot dergelijk materiaal.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar account en wachtwoord. De gebruiker aanvaardt verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn/haar account of wachtwoord. De Gebruiker stemt ermee in Website Manager onmiddellijk op de hoogte te stellen (zie 7. Contactinformatie) in geval van ongeoorloofd gebruik van zijn/haar Gebruikersaccount of andere inbreuk op de beveiliging.

5. Links van Derden

Deze Website kan links bevatten die het makkelijker maken voor Gebruikers om andere websites te bezoeken. Als een Gebruiker dergelijke links gebruikt om de Website te verlaten en een website van een derde te bezoeken, heeft de Website Manager geen enkele controle over die website. De Website Manager geeft daarom geen garantie rondom de nauwkeurigheid, status, geschiktheid of kwaliteit van de informatie op zo’n website van een derde, en de Website Manager aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onjuiste, misleidende of onrechtmatige inhoud van derden welke beschikbaar wordt gesteld door andere gebruikers of derden, of die de rechten van derden schenden met betrekking tot dergelijke inhoud. Website Manager kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van alle informatie die gebruikers hebben verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

6. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

De wetten van de Republiek Estland en rechtstreeks toepasselijke wetgeven van de Euroepe unie zijn van toepassing op de relatie tussen Website Manager en de Gebruiker. Aangezien de Website toegankelijk is van alle landen rond de wereld, en deze landen wetten hebben die mogelijk afwijken van die van Estland, erkent de Gebruiker, en stemt hij/zij ermee in, dat alle kwesties met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van deze website valt onder de wetten van Estland (zonder verwijzing naar de beginselen van conflictenrecht).

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de toegang of het gebruik van de website zullen worden opgelost door middle van onderhandelingen. Als de partijen geen overeenstemming bereiken over het geschil, dan wordt het geschil beslecht door de rechtbanken van de Republiek Estland volgens de procedure van de wet.

7. Contactinformatie

Als u een schending van deze Voorwaarden wilt melden, of als u een vraag hebt of hulp nodig hebt met betrekking tot deze Voorwaarden, neem dan contact op met de Website Manager:

E-mail: info@magneticmro.com
Telefoon: +372 6401 119

Privacy Policy | Web usage terms | Cookie policy